Privacyregeling

Privacyregeling

Begripsomschrijvingen


a. Persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.
Persoonsgegevens als naam, adres, geboortedatum, BSN , als wel gegevens betrekking hebbend op opleiding, arbeidsbetrekking, arbeidsverleden, verzekerde belangen, arbeidsongeschiktheid, salaris en uitkeringen, etc.

b. Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, als het verzamelen, vastleggen, beoordelen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, in verband brengen, verwijderen of vernietigen van gegevens.

c. Dossier
Verzamelen van gegevens met betrekking tot de registratie van 1 persoon, onderdeel zijnde van de persoonsregistratie.
 
d. Persoonsregistratie
Een gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

e. Verantwoordelijke
Thuiszorg Rijnstad, vertegenwoordigt door haar directie.

f. Betrokkene
Ieder natuurlijk persoon op wie gegevens, voorkomend in een dossier of de persoonsregistratie, betrekking hebben.

g. Gebruikers
Medewerkers werkzaam bij Thuiszorg Rijnstad dat, onder toezicht van de zorgcoördinator, bevoegd is persoonsgegevens in de persoonsregistratie te verwerken dan wel te gebruiken.

h. Verstrekken van persoonsgegevens
Het verstrekken van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie al dan niet aan een persoon of instantie anders dan uit betrokken gebruikers.

Zorgvuldigheid staat hoog in het vaandel bij Thuiszorg Rijnstad.
Ook rondom privacy gaan we nauwgezet en transparant te werk. Daarbij vormt, naast andere (Europese) regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het wettelijk kader.

Als betrokken, ondernemende en flexibele organisatie zijn wij gedreven om er op alle fronten voor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven, óók als het om privacy gaat. Wij registreren niet meer dan nodig is en ook niet langer dan nodig is.

Gegevens slaan wij op in een beveiligde omgeving en bewaren we zorgvuldig en alleen zolang wet- en regelgeving ons daartoe verplicht.

Hieronder leggen wij uit hoe Thuiszorg Rijnstad in de praktijk omgaat met het vastleggen van (bijzondere) persoonsgegevens en waar de informatie voor wordt gebruikt.

Waarom verzamelen wij gegevens

Om ons werk als zorgorganisatie goed te kunnen uitvoeren verzamelt Thuiszorg Rijnstad, binnen de wettelijke kaders, informatie. Dat doen wij om de juiste zorg te kunnen verlenen, om overeenkomsten met mensen op te kunnen stellen, te communiceren met hen, declaraties en salarissen te kunnen betalen, te factureren, enzovoort. Het verzamelen van persoonlijke- en contactgegevens dient altijd een specifiek doel.


Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen informatie van mensen die op de een of andere manier een relatie met onze organisatie hebben: cliënten, huurders, mantelzorgers, vrijwilligers, eigen en ingehuurde medewerkers, medewerkers van samenwerkingspartners zoals toeleveranciers enzovoort.


Welke gegevens verzamelen wij?

Cliënten: Naam, adres woonplaats (NAW-gegevens), Burgerservicenummer (BSN), Zorgverzekeringsgegevens, medische gegevens, telefoonnummer en indien aanwezig het e-mailadres.
Deze informatie is nodig voor het verlenen van zorg en de daarbij horende declaratie.
Wettelijke vertegenwoordigers van cliënten: NAW-gegevens en e-mailadres.
Deze informatie is nodig om met de wettelijke vertegenwoordiger over de verleende zorg aan de betreffende cliënt te communiceren.
Mantelzorgers: NAW-gegevens, e-mailadres. Deze informatie is nodig voor de communicatie.
Medewerkers: NAW-gegevens, e-mailadres, Burgerservicenummer (BSN) en bankrekeningnummer.
Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst, het uitbetalen van salaris en voor communicatie in het algemeen met medewerkers.
Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er): NAW-gegevens, e-mailadres, Burgerservicenummer (BSN). Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst, het uitbetalen van facturen en voor communicatie in het algemeen met medewerkers.
Vrijwilligers: NAW-gegevens, e-mailadres. Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst en voor het uitbetalen van declaraties.
Aspirant cliënten: bij verzoek om informatie registreren wij NAW gegevens om de informatie te verstrekken.
Samenwerkingspartners: naam, e-mailadres en bankrekeningnummer.
Deze informatie is nodig voor de bereikbaarheid en het uitbetalen van nota’s of leveren van diensten op basis van een overeenkomst of contract.


Hoe registreren wij gegevens?

Thuiszorg Rijnstad registreert gegevens van personen, die op de een of andere manier een relatie met onze organisatie hebben, in een beveiligde omgeving, online of lokaal:

Gegevens van cliënten en mantelzorgers worden geregistreerd in een beveiligde online cliënten administratie.
Als een cliënt bij Thuiszorg Rijnstad in zorg komt dan registreren wij persoonlijke gegevens aan de hand van een Burgerservicenummer (BSN). Daarbij gaat het om naam, adres en woonplaats (NAW gegevens), Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, zorgverzekering, telefoonnummer en medische gegevens.

Deze volgende persoonlijke gegevens worden ook gebruikt in het dossier om de juiste zorg te kunnen leveren;

gegevens van wettelijk vertegenwoordigers worden geregistreerd in een beveiligde online cliënten administratie.
gegevens van medewerkers worden geregistreerd in een beveiligd lokaal en online HRM-systeem;
gegevens van vrijwilligers worden geregistreerd in een beveiligde lokale vrijwilligersadministratie;
gegevens van aspirant cliënten worden geregistreerd in een beveiligde lokale database;
gegevens van samenwerkingspartners worden geregistreerd in een beveiligde omgeving op de lokale database.


Hoe lang bewaren wij gegevens?

Om een goede administratie bij te kunnen houden, bewaart Thuiszorg Rijnstad bepaalde persoonsgegevens enige tijd maar nooit langer dan noodzakelijk is. Zo bewaren wij cliëntendossiers nog 15 jaar nadat zorg gestopt is. En voor gegevens van medewerkers geldt voor sommige gegevens, op grond van de belastingwetgeving, een bewaartermijn van vijf jaar na uitdiensttreding. Voor overige gegevens van medewerkers hanteert Thuiszorg Rijnstad de richtlijn van twee jaar na uitdiensttreding.


Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Uiteindelijk is de Raad van Bestuur van Thuiszorg Rijnstad verantwoordelijk voor uw gegevens. Daarnaast zijn ook andere medewerkers, vrijwilligers, extern personeel formeel én moreel verantwoordelijk voor de informatieveiligheid binnen Thuiszorg Rijnstad.
De organisatie heeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot informatiebeveiliging vastgesteld en toegewezen aan specifiek verantwoordelijke medewerkers binnen de organisatie en aan een zogeheten functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG bewaakt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en overige informatie in- en namens Thuiszorg Rijnstad.


Hoe worden gegevens gedeeld binnen Thuiszorg Rijnstad?

Thuiszorg Rijnstad besteedt voortdurend aandacht aan maatregelen die de privacy verder verbeteren in de systemen die wij gebruiken. Wij verzamelen alléén die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om ons werk goed te kunnen doen. De verzamelde gegevens zijn alleen inzichtelijk voor diegene die vanuit hun functie of rol de betreffende gegevens nodig hebben.


Welke rechten heb ik als cliënt op grond van de AVG?

Op grond van de AVG hebben mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. De bestaande privacy rechten worden uitgebreid. In opsomming heeft een cliënt de volgende rechten:

het recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden);
het recht op beperking van de verwerking (minder gegevens laten verwerken);
het recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering (recht op een menselijke blik bij besluiten);
het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken;
het recht om een klacht te kunnen indienen bij de relevante privacy toezichthouder;
het recht op informatie over wie er inzage heeft (gehad) in zijn of haar gegevens;
het recht op dataportabiliteit (daarmee worden alle geregistreerde persoonsgegevens omgezet in een digitaal format zodat zij ingelezen kunnen worden in een ander systeem.)


Hoe kan ik mijn gegevens inzien?

U kunt, zoals in de AVG beschreven, een verzoek tot inzage van uw gegevens bij ons indienen. Dat verzoek dient schriftelijk of via een e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Thuiszorg Rijnstad.


Hoe kan ik bezwaar maken tot het verzamelen van mijn gegevens?

Op grond van de AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens. Daarnaast kan, indien van toepassing, de toestemming tot verwerking van persoonlijke gegevens worden ingetrokken. Het bezwaar dient schriftelijk of via een e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Thuiszorg Rijnstad.


Hoe kan ik mijn gegevens corrigeren?

Op grond van de AVG heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit wordt het ‘recht op rectificatie en aanvulling’ genoemd. Dit verzoek dient schriftelijk of via een e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Thuiszorg Rijnstad.


Worden persoonsgegevens aan een internationale organisatie doorgegeven?

Nee. Gegevens worden niet buiten de EU of bij internationale organisaties doorgegeven.

Voor meer informatie en vragen over de AVG kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Thuiszorg Rijnstad:

Thuiszorg Rijnstad B.V.
T.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming
Akkerwindestraat 71 – K103
6832 CV Arnhem
026 - 383 59 70

Of per e-mail info@thuiszorgrijndstad.nl t.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming.

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-oangle-double-right