Missie en visie

Zorgleverancier

Thuiszorg Rijnstad B.V. wil een erkende en betrouwbare zorgleverancier zijn in het werkgebied Arnhem, Overbetuwe en in de toekomst het gehele gebied rondom de Rijn, die thuiszorgdiensten levert van hoge kwaliteit, met als doel eraan bij te dragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen met behulp van eigen steun omgeving en daardoor de eigen regie behouden.

Visie

Thuiszorg Rijnstad B.V. past haar visie aan op de veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij. Tevens wil Thuiszorg Rijnstad B.V. een leerbedrijf worden voor aankomende verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg, dat erkend is door SBB, in opdracht van het Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (voorheen Calibris).

Ook zal Thuiszorg Rijnstad B.V. waar het kan en gewenst is de mantelzorger opleiden/instrueren tot het uitvoeren van bepaalde handelingen zodat de eigen regie wordt behouden maar ook de maatschappelijke kosten beperkt blijven.

Kwaliteit

Continue verbetering van kwaliteit staat voor Thuiszorg Rijnstad B.V. centraal. Dit houdt in dat Thuiszorg Rijnstad B.V. continu op zoek is naar verbeteringen in het zorgverleningsproces en alles wat daarop van invloed is.

Samen met vakkundige medewerkers wil Thuiszorg Rijnstad B.V. professionele en kwalitatief goede zorg leveren waar de wensen en behoeften van elke cliënt, ongeacht geloof of geaardheid, hoog in het vaandel staan.

Thuiszorg Rijnstad B.V. heeft echter wel uitsluitingscriteria vastgesteld en deze luidt dat er geen zorg wordt geleverd waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen aan de orde zijn.

Thuiszorg Rijnstad B.V. wil zich onderscheiden door betrokken te zijn, een luisterend oor te bieden en vooruitstrevende zorgverlening op maat te bieden. Een gebruikt motto hierbij is “Uw zorg is onze Zorg”.

Uw zorg is onze zorg

Zorgfuncties

Thuiszorg Rijnstad B.V. heeft niet alleen aandacht voor de zorgvraag, maar er wordt ook goed gelet op functioneren van lichaamsfuncties en zonodig actie ondernomen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de cliënt (indien wenselijk familie en/of bekenden) en met de huisarts en/of behandelend specialist. Thuiszorg Rijnstad B.V. streeft ernaar om gelijkmatig te groeien qua personeel en zorguren.

Thuiszorg Rijnstad B.V. richt zich in eerste instantie op de zorgbehoevende die vanuit de Zorgverzekeringswet, ook wel Wijkverpleging, zorg aanvragen in het werkgebied Arnhem en Overbetuwe. De zorgfuncties die Thuiszorg Rijnstad B.V. hierbij aanbiedt zijn verpleegkundige- en persoonlijke verzorging, begeleiding. In overleg met zorgverzekeraars, gemeenten en het Zorgkantoor wordt differentiatie in de verschillende zorgfuncties doorgevoerd.

Daarnaast kunnen houders van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of particulieren die naar eigen inzicht zorg in willen kopen en regelen ook terecht bij Thuiszorg Rijnstad B.V.. Per situatie wordt bekeken welke zorgafspraken nodig zijn.

Zorgsector

Tevens wil Thuiszorg Rijnstad B.V. met collega zorginstellingen onderaannemerschap overeenkomsten aangaan mocht dit noodzakelijk of wenselijk zijn.

Aangezien de zorgsector onderhevig is aan veel ontwikkelingen, houdt Thuiszorg Rijnstad B.V. dit nauwlettend in de gaten en zal waar nodig inspelen op veranderingen in de markt.

Thuiszorg Rijnstad B.V. is een kleine organisatie met korte lijnen binnen het organigram. Dit maakt het mogelijk effectief, efficiënt om op maat samen te werken en te communiceren. Met andere woorden bij Thuiszorg Rijnstad B.V. weet iedereen waar men aan toe is en met wie.

Thuiszorg Rijnstad B.V. draagt zorg voor de juiste aanvoer van gegevens en op vroegtijdige signalering van veranderingen in de zorgvraag naar alle betrokken partijen. Dit wil Thuiszorg Rijnstad B.V. o.a. bereiken door periodiek evaluatiegesprekken te voeren met de cliënt en eventueel familie en/of bekenden en betrokken disciplines.

Bij Thuiszorg Rijnstad weet iedereen waar men aan toe is en met wie

Samenwerking

De directie van Thuiszorg Rijnstad B.V. streeft een optimale samenwerking met partners in de keten na. Om dit te realiseren zijn de ketenpartners in beeld gebracht en wordt minimaal jaarlijks de samenwerking geëvalueerd en, waar nodig, bijgestuurd.
In het operationele proces draagt de teamleider zorg voor een effectieve en efficiënte samenwerking met deze partijen.

Zorg op maat

Door een frisse kijk op de zorg met als visie “Zorg op Maat” wil Thuiszorg Rijnstad B.V. in deze tijden meer gebruik gaan maken van de hedendaagse technische ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het digitaal registreren van wondzorg. Dit maakt het mogelijk om adequate dienstverlening te leveren aan zowel de cliënt als de behandelaren.

Thuiszorg Rijnstad B.V. zal bij elke (nieuwe) medewerker zich houden aan de vergewisplicht conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dat inhoud dat de referenties worden nagegaan en er wordt het BIG register geraadpleegd.

Verder zal het waarschuwingenregister Zorg en Welzijn worden geraadpleegd en wordt er ook navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als vereiste zal er altijd een recente (goed gekeurde) VOG verklaring (met onderzoek op code 45) worden overlegd aan Thuiszorg Rijnstad B.V.. De betreffende VOG verklaring mag nooit ouder zijn dan 3 jaar en ook als men in dienst blijft dient deze opnieuw te worden aangevraagd.

Bekwame zorgverleners

Voor de realisatie van vakkundige zorgverlening neemt Thuiszorg Rijnstad B.V. alleen gecertificeerde en bekwame zorgverleners aan en zet deze in bij cliënten waar ze de handelingen mogen verrichten. Concreet betekent dit voor de planning, dat er gekeken wordt wie, wanneer en waar kan en mag worden ingezet.

In het kader van deskundigheidsbevordering wordt in overleg met de zorgverleners aandacht besteed aan de behoefte en of noodzaak van (bij)scholing en opfriscursussen.

Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid, wil Thuiszorg Rijnstad B.V. ook aankomende zorgverleners een stageplek bieden om zichzelf op het gebied van zorgverlening te kunnen ontwikkelen.

Tevredenheid

Thuiszorg Rijnstad B.V. hecht veel waarde aan de mening van de cliënt, over hoe Thuiszorg Rijnstad B.V. functioneert. Aan de hand van vragenlijsten wordt dit dan ook periodiek gemeten. De resultaten hiervan worden besproken en waar nodig wordt actie ondernomen. Eveneens is er, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), een cliëntenraad ingesteld die de belangen behartigt voor alle cliënten.

Naamsbekendheid zal Thuiszorg Rijnstad B.V. verkrijgen door verschillende kanalen aan te boren zoals: folderverspreiding, versturen van brieven aan specialisten, huisartsen en transferverpleegkundigen, advertenties in wijkbladen en regionale kranten, website en mond op mond reclame door de positieve ervaringen.

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar
check-square-o