Missie en visie

Zorgleverancier

Thuiszorg Rijnstad is een erkende en betrouwbare zorgleverancier in het werkgebied Arnhem en in de toekomst voor het gehele gebied in de Overbetuwe. Wij leveren thuiszorgdiensten van hoge kwaliteit met als doel bij te dragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Met hulp en steun uit hun eigen omgeving, waardoor men de eigen regie kan behouden.


Visie

Thuiszorg Rijnstad is een, in opdracht van het Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport door SBB erkend leerbedrijf voor aankomende verzorgenden en wijkziekenverzorgende in de thuiszorg. Ook leidt Thuiszorg Rijnstad, waar het kan en gewenst is, de mantelzorger op of instrueert hen, tot het uitvoeren van bepaalde handelingen zodat de eigen regie wordt behouden maar ook de maatschappelijke kosten beperkt blijven.

De ontwikkelingen in de zorg maken dat steeds meer mensen (langer) thuis blijven wonen. Dit betekent ook dat de zorg thuis steeds complexer wordt, vooral voor mensen met chronische ziektebeelden, dementie, mensen met ziekenhuiszorg of in de terminale fase. Thuiszorg Rijnstad zoekt voor haar cliënten altijd de best mogelijke oplossing. De focus ligt op verpleging en de persoonlijke verzorging. Cliënten kunnen vertrouwen op een professionele en deskundige zorgverlening. Flexibiliteit, persoonlijke aandacht en kennis van de zorgvrager maken dat de cliënt sneller open staat voor het ontvangen van de zorg. Dit heeft een preventieve uitwerking en voorkomt verdere gezondheidsverslechtering.
Een goede samenwerking met ketenpartners en met de mantelzorger(s) stelt de cliënt in staat een overzichtelijk zorgnetwerk op te bouwen waar Thuiszorg Rijnstad onderdeel van uitmaakt. Onze cliënten staan centraal en verdienen een optimale zorgverlening.

Thuiszorg Rijnstad is en blijft een horizontale organisatie waarbij iedereen even belangrijk is en elke medewerker zich bewust is van de bijdrage voor de organisatie. Onze medewerkers vormen het hart van Thuiszorg Rijnstad.

Wij houden vast aan de visie van Thuiszorg Rijnstad waardoor wij uitstekende zorg kunnen leveren. Openheid, actiegerichtheid, eerlijkheid, controle naar elkaar toe, goede communicatie en transparant werken zijn onze kernwaarden. Iedereen kan en mag elkaar aanspreken op werkwijze en integriteit.

Missie

Thuiszorg Rijnstad is een betrouwbare en cliëntvriendelijke zorgaanbieder welke 24 uur per dag (7 dagen in de week) bereikbaar is. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg aan onze cliënten gewaarborgd.

Thuiszorg Rijnstad vult de totale zorgvraag in met gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en biedt zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk. Op basis van de (zorg) behoeften en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mens in nauwe samenwerking met de mantelzorger(s) als steunomgeving.

De medewerkers van Thuiszorg Rijnstad zijn professioneel, deskundig, bieden een luisterend oor, bieden de zorg die nodig is en stimuleren de zelfzorg waar mogelijk. De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel en gericht zorg kunnen leveren waarbij de wijkverpleegkundige de indicatiestelling en het zorgproces bewaakt.

Thuiszorg Rijnstad levert voornamelijk zorg in het zorgdomein Wijkverpleging via de zorgverzekeraars. Daarnaast levert Thuiszorg Rijnstad ook zorg vanuit de Wet langdurige zorg via Menzis Zorgkantoor en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning via Gemeente Arnhem.

Kwaliteit

Continue verbetering van kwaliteit staat voor Thuiszorg Rijnstad centraal. Dit houdt in dat Thuiszorg Rijnstad steeds op zoek is naar verbeteringen in het zorgverleningsproces en alles wat daarop van invloed is. Thuiszorg Rijnstad streeft ernaar om gelijkmatig te groeien qua personeel en zorguren.

Samen met vakkundige medewerkers wil Thuiszorg Rijnstad professionele en kwalitatief goede zorg leveren waar de wensen en behoeften van elke cliënt, ongeacht geloof, achtergrond of geaardheid, hoog in het vaandel staan. Thuiszorg Rijnstad wil zich onderscheiden door betrokken te zijn, een luisterend oor te bieden en vooruitstrevende zorgverlening op maat te bieden.
Uitgesloten is wel zorg waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen aan de orde zijn.
Een gebruikt motto hierbij is “Uw zorg is onze Zorg”.

Uw zorg is onze zorg

Zorgfuncties

Thuiszorg Rijnstad heeft niet alleen aandacht voor de zorgvraag, maar er wordt ook goed gelet op functioneren van lichaamsfuncties zoals bijvoorbeeld bloeddruk en/of gewicht en wordt er zo nodig vroegtijdig actie ondernomen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de cliënt (indien wenselijk familie, mantelzorger en/of bekenden), met de huisarts en/of behandelend specialist.

Thuiszorg Rijnstad richt zich in eerste instantie op de zorgbehoevende die zorg aanvragen vanuit de Zorgverzekeringswet, ook wel Wijkverpleging, in het werkgebied Arnhem en in de toekomst het gehele gebied in de Overbetuwe. De zorgfuncties die Thuiszorg Rijnstad hierbij aanbiedt zijn verpleegkundige- en persoonlijke verzorging en begeleiding. In overleg met zorgverzekeraars, gemeenten en het zorgkantoor worden differentiaties in de verschillende zorgfuncties doorgevoerd.

Daarnaast kunnen houders van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of particulieren die naar eigen inzicht zorg in willen kopen en regelen, ook terecht bij Thuiszorg Rijnstad. Per situatie wordt bekeken welke zorgafspraken nodig zijn.

Zorgsector

Tevens wil Thuiszorg Rijnstad met collega zorginstellingen onder-aannemerschap overeenkomsten aangaan mocht dit noodzakelijk of wenselijk zijn.

Thuiszorg Rijnstad is een kleine organisatie met korte lijnen binnen het organigram. Dit maakt het mogelijk effectief, efficiënt om op maat samen te werken en te communiceren. Met andere woorden bij Thuiszorg Rijnstad weet iedereen waar men aan toe is en met wie.

Thuiszorg Rijnstad draagt zorg voor de juiste aanvoer van gegevens en op vroegtijdige signalering van veranderingen in de zorgvraag naar alle betrokken partijen. Dit wil Thuiszorg Rijnstad o.a. bereiken door periodiek evaluatiegesprekken te voeren met de cliënt en eventueel familie, mantelzorgers, bekenden en/of betrokken disciplines.

Bij Thuiszorg Rijnstad weet iedereen waar men aan toe is en met wie

Samenwerking

De directie van Thuiszorg Rijnstad streeft een optimale samenwerking met partners in de keten na. Om dit te realiseren zijn de ketenpartners in beeld gebracht en wordt periodiek de samenwerking geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

In het operationele proces draagt de directie zorg voor een effectieve en efficiënte samenwerking met deze partijen. Periodiek wordt er een ketenpartner tevredenheidsonderzoek gehouden.

Zorg op maat

Door een frisse kijk op de zorg met als visie “Zorg op Maat” wil Thuiszorg Rijnstad in deze tijden meer gebruik gaan maken van de hedendaagse technische ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het digitaal registreren van wondzorg binnen het beveiligde elektronisch cliënten dossier, welke met toestemming van de cliënt wordt gedeeld met de behandelaar. Dit maakt het mogelijk om adequate dienstverlening te leveren aan zowel de cliënt als de behandelaren.

Thuiszorg Rijnstad zal bij elke (nieuwe) medewerker zich houden aan de vergewisplicht conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die inhoud dat de referenties worden nagegaan en het BIG register wordt geraadpleegd. Verder laat Thuiszorg Rijnstad zich leiden de Governance code zorg en alle andere voorliggende wettelijke eisen en verplichtingen zoals de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Ook zal het waarschuwingenregister Zorg en Welzijn worden geraadpleegd en wordt navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als vereiste zal er altijd een recente (goed gekeurde) VOG verklaring (met onderzoek op code 45) worden overlegd aan Thuiszorg Rijnstad. De betreffende VOG verklaring mag nooit ouder zijn dan 3 jaar. Ook als men in dienst blijft dient deze opnieuw te worden aangevraagd.

Bekwame zorgverleners

Voor de realisatie van vakkundige zorgverlening neemt Thuiszorg Rijnstad alleen gediplomeerde en vakbekwame zorgverleners aan en zet deze in bij cliënten waar ze de handelingen mogen verrichten. Concreet betekent dit voor de planning, dat er gekeken wordt wie, wanneer en waar kan en mag worden ingezet.

In het kader van deskundigheidsbevordering wordt in overleg met de zorgverleners aandacht besteed aan de behoefte en of noodzaak van (bij)scholing en opfriscursussen.

Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid, wil Thuiszorg Rijnstad ook aankomende zorgverleners een stageplek blijven bieden om zichzelf op het gebied van zorgverlening te kunnen ontwikkelen.

Tevredenheid

Thuiszorg Rijnstad hecht veel waarde aan de mening van de cliënt, over hoe Thuiszorg Rijnstad functioneert. Eveneens is er, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), een cliëntenraad ingesteld die de belangen behartigt voor alle cliënten. Aan de hand van vragenlijsten wordt dit dan ook periodiek gemeten. De resultaten hiervan worden besproken en waar nodig wordt actie ondernomen.


Naamsbekendheid zal Thuiszorg Rijnstad verkrijgen door verschillende kanalen aan te boren zoals: folderverspreiding, versturen van brieven aan specialisten, huisartsen en transferverpleegkundigen, advertenties in wijkbladen en regionale kranten, website en mond op mond reclame door de positieve ervaringen.

Thuiszorg Rijnstad zet zich in voor duurzaamheid

Duurzaamheid

Thuiszorg Rijnstad is zich bewust van de noodzaak om duurzaam en “groen” na te streven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft invloed op diverse onderdelen van de organisatie.
Uiteraard proberen wij vanuit de organisatie bij te dragen aan duurzaamheid: Dat doen we als volgt:

Duurzaamheid in middelen

Wij maken gebruik van twee kantoor ruimtes. 

• In onze werkruimtes zijn zonneschermen zodat de koelsystemen uitsluitend worden gebruikt bij extreme warmte
• In onze werkruimtes zijn alle ramen voorzien van dubbelglas
• Wij gaan zuinig om met materialen en middelen zowel op kantoor als tijdens de zorgverlening.
• Thuiszorg Rijnstad werkt zoveel mogelijk digitaal en probeert waar mogelijk papier te sparen.
• Afval wordt gescheiden, inktcartridges worden apart ingezameld en er worden nooit plastic bekers gebruikt.

Duurzaam vervoer

Thuiszorg Rijnstad stimuleert het gebruik van de fiets en houdt hier rekening mee bij het inplannen van de medewerker. 

De afstand medewerker – cliënt is niet meer dan 10 kilometer en er wordt er een fietsvergoeding betaald, waardoor fietsen gestimuleerd wordt. 

Om het fietsen extra aantrekkelijk te maken kunnen onze medewerkers deelnemen aan een voordelig fietsplan.

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam ondernemen betekent ook het duurzaam inzetten van medewerkers; zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.  

Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Zo investeren we in de ontwikkeling van de werknemers en voeren wij periodiek een medewerkers tevredenheidsonderzoek uit. 

Thuiszorg Rijnstad blijft aandacht behouden voor wat wij in de toekomst kunnen veranderen en/of verbeteren om Thuiszorg Rijnstad als organisatie steeds duurzamer te maken.

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-o