Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Thuiszorg Rijnstad biedt diensten aan op het gebied, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en gespecialiseerde verpleging ten behoeve van de cliënt op diens verblijfadres. Deze diensten worden, rekening houdend met de indicatiestelling, zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de cliënt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Thuiszorg Rijnstad verricht ten behoeve van de cliënt op diens verblijfadres.

Thuiszorg Rijnstad biedt verantwoorde zorg die voldoet aan het kwaliteitsbeleid van Thuiszorg Rijnstad, de kwaliteitseisen die gelden binnen de zorgsector en de professionele standaarden voor medewerkers in verschillende beroepsgroepen in de zorgsector. Dat betekent dat zorgverleners van Thuiszorg Rijnstad deskundig zijn op het gebied waarop zij worden ingezet, dat zorgverleners werken conform het zorgplan en volgens door Thuiszorg Rijnstad vastgestelde protocollen en richtlijnen. Daarnaast hechten we veel waarde aan het regelmatig meten van de cliënttevredenheid.

A. Zorgverlening

Voordat door Thuiszorg Rijnstad hulp wordt verstrekt dient een indicatie te worden gesteld door een bevoegde indicatiesteller en/of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en/of wijkcoach in dienst van de gemeente. Deze indicatie wordt op basis van de op dat moment aanwezige situatie afgegeven. Ofwel in opdracht van een specialist en/of huisarts.
De zorg kan worden verleend:

op basis van een met de cliënt overeengekomen overeenkomst: de “zorgovereenkomst”;
schade veroorzaakt door verlies of diefstal door derden van aan zorgverleners toevertrouwde waarde artikelen of boodschappengeld, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van de zorgverlener.
als verstrekking op basis van de Wet langdurige zorg en/of Zorgverzekeringswet en/of Wet maatschappelijke ondersteuning.
op basis van een uitvoeringsverzoek van huisarts en/of specialist
Ingeval de zorgverlening geschiedt als verstrekking of op basis van een uitvoeringsverzoek, wordt de aard en omvang van de te leveren zorg, alsmede de tijdstippen waarop de zorg bij aanvang zal worden verleend, vastgelegd in het zogenaamde zorgdossier. Het zorgdossier wordt bij aanvang van de zorg besproken met de cliënt. Door schriftelijk in te stemmen met het zorgplan geeft de cliënt toestemming voor de uitvoering van de handelingen die deel uitmaken van het zorgplan.

Ingeval de zorgverlening niet geschiedt bij wijze van verstrekking, dan worden de gegevens vastgelegd in een overeenkomst aangeduid als de zorgovereenkomst. De zorgovereenkomst wordt opgemaakt aan de hand van de verstrekte gegevens. De overeenkomst komt tot stand als de cliënt de ondertekende overeenkomst binnen 7 dagen retourneert.

B. Afspraken over de zorgverlening/behandeling

Thuiszorg Rijnstad stelt op basis van de werkelijke behoefte een zorgplan op. Thuiszorg Rijnstad streeft ernaar de meest adequate zorg te leveren. Bij de zorgverlening wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen mogelijkheden van de cliënt, diens omgeving en van voorliggende voorzieningen.

Bij de start van de zorgverlening worden afspraken gemaakt die gelden als een zorgplan. Het zorgplan komt in overleg met, en met instemming van, de cliënt tot stand en is te allen tijde door de cliënt of diens vertegenwoordiger in te zien. De cliënt zal naar vermogen meewerken aan de totstandkoming en uitvoering van een adequaat zorgplan en verstrekt de hiervoor benodigde informatie. Het zorgplan wordt periodiek geëvalueerd en wordt zonodig gewijzigd op basis van overeenstemming tussen cliënt en zorgaanbieder.

Indien de cliënt geen vertrouwen (meer) stelt in één van de hem of haar toegewezen zorgverleners, spant Thuiszorg Rijnstad zich in om een passend alternatief te vinden. Dit alternatief wordt, in overleg met de cliënt, in eerste instantie gezocht in het beschikbaar stellen van een andere zorgverlener van Thuiszorg Rijnstad.

C. Aanbod zorg

De situatie dient te voldoen aan de voorwaarde dat geen 24-uurs toezicht door Thuiszorg Rijnstad vereist is. In situaties waar wel 24-uurs toezicht is vereist, zal Thuiszorg Rijnstad in overleg treden met anderen om tot een oplossing te komen.
Voor de organisatie en uitvoering van verpleging en persoonlijke verzorging, garandeert Thuiszorg Rijnstad 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid gedurende zeven dagen per week.

Thuiszorg Rijnstad houdt rekening met wensen van cliënten met betrekking tot het zorgaanbod. Thuiszorg Rijnstad schept zodanige voorwaarden dat de keuzemogelijkheden voor de cliënt ten aanzien van zijn eigen leefsituatie zo ruim zijn als redelijkerwijs mogelijk is. Thuiszorg Rijnstad respecteert en beschermt de autonomie en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.

Thuiszorg Rijnstad behoudt zich het recht voor - na overleg met de cliënt - de hoeveelheid afgesproken zorguren tijdelijk te verminderen indien Thuiszorg Rijnstad door ziekte, vakantie of andere oorzaken (tijdelijk) over te weinig zorgverleners beschikt. Thuiszorg Rijnstad spant zich in om in dit geval tenminste de helft van de toegewezen zorguren te leveren.

D. Gedragsnormen

Thuiszorg Rijnstad tolereert geen discriminatie op basis van seksuele geaardheid, huidskleur, geslacht of leeftijd. Deze regel geldt voor iedereen zowel cliënt als zorgverlener. Thuiszorg Rijnstad tolereert ook geen intimidatie, zowel verbaal, fysiek als seksueel. Ook deze regel geldt voor iedereen, zowel cliënt, mantelzorger als zorgverlener. Wordt u of een van de zorgverleners gediscrimineerd en/of geïntimideerd, dan kunt u als cliënt een klacht indienen volgens de klachtenprocedure (zie bijlage). Als zorgverlener kan een melding gedaan worden via een Melding Incidenten Cliënten formulier (MIC / verbeteractie). Als u als cliënt de normen niet kunt hanteren dan is Thuiszorg Rijnstad bevoegd de zorg per direct stop te zetten.

E. Annulering, Verhindering en Informatieverstrekking

De cliënt dient bij de zorgverlening thuis te zijn. Thuiszorg Rijnstad levert geen zorg bij afwezigheid van de cliënt. Indien de cliënt voor beperkte tijd geen zorg of diensten wenst te ontvangen, dient de cliënt dit tenminste 24 uur van tevoren te melden aan Thuiszorg Rijnstad. Bij niet tijdige afmelding worden de kosten van de betreffende zorg en diensten bij de cliënt in rekening gebracht, tenzij deze kan aantonen dat hij als gevolg van een overmacht situatie niet in staat was zich tijdig af te melden.

Voor elke niet afgezegde zorglevering wordt de geplande tijd gerekend.
Iedereen die zorg ontvangt bij wijze van verstrekking van zorg vanuit de zorgdomeinen Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is verplicht tot betalen van een wettelijk verplichte eigen bijdrage die door het CAK wordt vastgesteld. Thuiszorg Rijnstad informeert de cliënt over de eigen bijdrageregeling WLZ en WMO die geldt voor de kosten van de zorg die geleverd wordt door Thuiszorg Rijnstad.
Bij wijzigingen inzake adres of verzekeringsgegevens is het noodzakelijk dit direct aan Thuiszorg Rijnstad te melden. Tevens wordt vereist alle informatie te verstrekken die, volgens Thuiszorg Rijnstad, nodig is voor een efficiënte zorgverlening, alsmede voor het tussentijds wijzigen of herzien van een indicatie.

F. Zorgcoördinatie

De zorgcoördinatie vindt zoveel mogelijk plaats ten huize van de cliënt. Daarbij wordt gedacht aan overleg met de huisarts, ziekenhuis, etc. De tijd verbonden aan deze zorgcoördinatie komt ten laste van de cliënt. De administratieve afhandeling vindt zo veel mogelijk ten huize van de cliënt plaats.


G. Veiligheid en Aanwezigheid noodzakelijke voorzieningen/ hulpmiddelen/ werkmaterialen

De situatie dient te voldoen aan de voorwaarde dat de zorgverlener hierin veilig en op een ergonomische manier werkzaam kan zijn. Indien sprake is van een voor de zorgverlener onveilige situatie, zoals (seksuele) intimidatie of gevaarlijke huisdieren, kan levering van zorg worden geweigerd. Zorg kan eveneens geweigerd worden indien essentiële voorzieningen in huis, zoals verwarming en gas/elektra, ontbreken of onveilig zijn.

De situatie dient te voldoen aan de voorwaarde dat de voor de zorgverlening noodzakelijke werkmaterialen/hulpmiddelen bij de cliënt aanwezig zijn. Bij de start van de zorg kan blijken dat bepaalde materialen nodig zijn, maar ook gedurende de zorgverlening. De cliënt wordt hierover door Thuiszorg Rijnstad geïnformeerd.

H. Boodschappen en geldhandelingen

Boodschappen worden door de zorgverlener zoveel mogelijk in de dichtstbijzijnde winkel gehaald met een maximum van 10 kg. De cliënt dient ervoor te zorgen dat er contant geld aanwezig is. Dit dient zowel vooraf als achteraf door cliënt en zorgverlener te worden gecontroleerd. Het is niet geoorloofd dat de zorgverlener geld opneemt of betaalt met een pinpas.

I. Sleutelovereenkomst

De zorgverleners nemen uitsluitend in overeenstemming met de cliënt een sleutel aan, waarmee de zorgverleners zelfstandig toegang hebben tot de woning van de cliënt. De voorwaarden voor het gebruik en het beheer van de sleutel worden vastgelegd in een sleutelovereenkomst.

Algemene aanvullende leveringsvoorwaarden

Thuiszorg Rijnstad maakt u graag nog attent op:

Aansprakelijkheid
Ingeval van schade aan eigendom van de cliënt, veroorzaakt door een zorgverlener of vrijwilliger tijdens de uitoefening van het beroep, keert Thuiszorg Rijnstad B.V. een vergoeding uit voor de geleden schade. In verband hiermee heeft Thuiszorg Rijnstad B.V. een collectieve WA-verzekering afgesloten. Kleine huishoudelijke risico's zijn voor rekening van de cliënt. Dit ter beoordeling van de directeur. Een dergelijke schade dient binnen vier dagen na de gebeurtenis gemeld te zijn aan Thuiszorg Rijnstad B.V..

Van vergoeding zijn uitgesloten:
schade die is ontstaan door (grove) nalatigheid van de cliënt, waardoor de schade zelfs met voorzichtigheid niet was te voorkomen;
schade ontstaan door slijtage;
Klachten en geschillen
Klachten over de uitvoering van de zorgovereenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van Thuiszorg Rijnstad , zie bijlage 1: Klachtenprocedure.

De cliënt en Thuiszorg Rijnstad kunnen het geschil over de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde voorleggen aan een bevoegde rechter.
Cliëntenraad
Inspraak en medezeggenschap is mogelijk via de cliëntenraad, die op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) door Thuiszorg Rijnstad is ingesteld.

Het reglement van de cliëntenraad wordt op verzoek toegezonden.
Duur en Beëindiging van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst wordt bepaald door de geldigheidsduur van het indicatiebesluit waarop de zorgovereenkomst is gebaseerd.
De overeenkomst wordt beëindigd:

door het vervallen van de laatst afgegeven indicatie of de duur daarvan (bij partneropname met de toevoeging ‘geldend voor één der cliënten’);
door overlijden van de cliënt;
op het moment dat de cliënt niet meer woonachtig is in het verzorgingsgebied van Thuiszorg Rijnstad;
indien de cliënt zich niet houdt aan onze leveringsvoorwaarden, ondanks waarschuwingen onzerzijds;
na opzegging van de overeenkomst door Thuiszorg Rijnstad of de cliënt, met inachtneming een opzegtermijn van 10 werkdagen;
met wederzijds goedvinden.

Privacy
Thuiszorg Rijnstad en zijn medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Soms is het voor een goed verloop van de zorgverlening noodzakelijk dat wij contact hebben met uw huisarts, uw specialist of andere hulpverleners.

In bijlage 2 tref u het gehele privacy reglement van Thuiszorg Rijnstad aan.
Inzage, bewaren en vernietigen van gegevens
Thuiszorg Rijnstad houdt een dossier bij met gegevens omtrent de specifieke situatie van de cliënt, de verzorging en behandeling. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede zorgverlening. De cliënt heeft het recht op inzage in zijn gegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van zijn gegevens.

Voor het geven van inzage in of het verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die niet bij de zorgverlening is betrokken, heeft Thuiszorg Rijnstad de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de cliënt nodig. Thuiszorg Rijnstad bewaart de gegevens gedurende 15 jaar na beëindiging van de zorgverlening. Na deze periode heeft de cliënt recht op vernietiging van zijn gegevens.

Thuiszorg Rijnstad handelt naar de regelgeving zoals vastgelegd is in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Cadeaus
De zorgverleners van Thuiszorg Rijnstad ontvangen van de organisatie uiteraard een salaris. Zij mogen geen cadeaus of andere attenties aannemen.

Auto
De zorgverleners mogen voor de cliënt geen gebruik maken van de eigen auto of van de auto van de cliënt. Thuiszorg Rijnstad kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade.

Pauze
Thuiszorg Rijnstad gaat ervan uit dat tijdens de uitvoering van de zorg de mogelijkheid bestaat om tijd in te plannen voor een koffie/theepauze.

Voorts vraagt Thuiszorg Rijnstad B.V. begrip voor:

incidentele afwezigheid van de zorgverlener voor activiteiten zoals overleg en scholing;
het wisselen van zorgverleners, hetgeen soms onvermijdelijk is vanwege ziekte;
vakantie en noodzaak van plaatsing van de zorgverlener bij een andere cliënt;
het feit dat vervanging tijdens vakanties alleen in noodzakelijke gevallen plaatsvindt; hulpverleningsuren worden zo optimaal mogelijk ingezet.

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-oangle-double-right