Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze hulp-, zorg- of dienstverlening. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Overzicht totaal ingekomen klachten;
2016 - 0 klachten
2017 - 0 klachten
2018 - 0 klachten
2019 - 0 klachten
2020 - 0 klachten
2021 - 0 klachten
2022 - 0 klachten
2023 - 0 klachten
2024 - 

Heeft u een klacht?

Bespreek deze dan eerst met de betrokken zorgverlener en probeer samen een oplossing te vinden. 

Als het probleem niet tot uw tevredenheid kan worden opgelost, dan kunt u zich tot de betrokken leidinggevende wenden. 
Indien gewenst neemt u contact op met de leidinggevende. 
Dit kan zowel telefonisch als per post.

Telefoon: 026-3835970

Per post:
Thuiszorg Rijnstad
T.a.v. de leidinggevende
Akkerwindestraat 71 - K103
6832 CV Arnhem


Als de bemiddeling door de leidinggevende niet binnen 10 werkdagen tot een gewenst resultaat leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencoördinator van Thuiszorg Rijnstad.
Thuiszorg Rijnstad is aangesloten bij klachtenopvang Quasir.
U kunt uw klacht zowel telefonisch als per post melden aan Quasir klachtenopvang.:


Uw klacht kunt u telefonisch melden bij klachtenopvang Quasir op het centrale klachtenabonnee nummer: 0561-618711

U kunt uw klacht ook per brief sturen aan:
Quasir B.V.
t.a.v. Centrale klachtenopvang Quasir
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Zodra de klacht is ontvangen zal Quasir, mocht u de klacht nog niet bij Thuiszorg Rijnstad hebben neergelegd, u adviseren dit eerst te doen. De klachtenopvang zal de klacht ook doorgeven aan
Thuiszorg Rijnstad. 

Indien u de klacht wel bij Thuiszorg Rijnstad heeft neergelegd maar niet tevreden bent zal door de klachtenopvang van Quasir contact opgenomen worden met Thuiszorg Rijnstad. Er zal een bemiddelingsopdracht worden opgesteld waarna de klachtenbemiddelaar wordt ingezet.

Klachtverwerking

Zodra de klacht is ontvangen zal Quasir, mocht u de klacht nog niet bij Thuiszorg Rijnstad hebben neergelegd, u adviseren dit eerst te doen. 
De klachtenopvang zal de klacht ook doorgeven aan Thuiszorg Rijnstad. Indien u de klacht wel bij Thuiszorg Rijnstad heeft neergelegd maar niet
tevreden bent zal door de klachtenopvang van Quasir contact opgenomen worden met Thuiszorg
Rijnstad. Er zal een bemiddelingsopdracht worden opgesteld waarna de klachtenbemiddelaar wordt ingezet.

De klachtenbemiddelaar neem contact op met u, als wel met Thuiszorg Rijnstad en organiseert bemiddeling met beide partijen. De klachtenbemiddelaar brengt het bestuur van Thuiszorg Rijnstad op de hoogte van de uitslag van de bemiddeling.

Het bestuur van Thuiszorg Rijnstad kan uitspraak doen en eventueel nog onderzoek uitvoeren en
hiervoor de klachtencommissie inhuren.

Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht nog niet is opgelost. Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden. Zorgaanbieders zijn verplicht zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende
uitspraak.

U kunt een geschil bij Stichting Zorggeschil melden. Een geschil wordt pas in behandeling genomen nadat u de klacht eerst heeft gemeld bij Thuiszorg Rijnstad en hem/haar de gelegenheid heeft gegeven binnen 6 weken (met mogelijk 4 weken verlenging) met een passende oplossing te komen. Alleen als die route niet tot een oplossing heeft geleid kunt u het geschil melden bij de geschilleninstantie.

U kunt een geschil met voldoende uitleg schriftelijk melden aan het bestuur van Stichting Zorggeschil via onderstaand adres:

Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Aan deze melding kunt u geen rechten ontlenen totdat namens de Geschilleninstantie Zorggeschil de melding door de ambtelijk secretaris formeel in behandeling is genomen en dit schriftelijk aan u is bevestigd.

Uw melding dient tenminste te bevatten:
• Uw eigen naam en adres;
• Een omschrijving van het geschil;
• De dagtekening van uw brief.

Na hoor en wederhoor doet de geschillencommissie naar redelijkheid en billijkheid en volgens de regels van het recht, een bindende uitspraak. Dit gebeurt binnen zes maanden nadat het geschil in behandeling is genomen.

Als blijkt dat uw klacht ongegrond, onredelijk en/of (bewust) onterecht is, kunt u worden veroordeeld tot een bijdrage in de proceskosten van maximaal € 500,-.

Als u niet tevreden bent over de uitspraak van de geschillencommissie kunt u een verzoek indienen tot vernietiging bij de kantonrechter. Dit moet gebeuren binnen twee maanden na de uitspraak van de geschillencommissie. Als u dit niet binnen twee maanden doet, wordt de uitspraak
onaantastbaar. De rechter doet geen nieuwe inhoudelijke uitspraak maar kan de uitspraak vernietigen of ingaan op procedurele bezwaren.


Met klachten over de vaststelling van uw inkomen en de inning van de eigen bijdrage kunt u zich
rechtstreeks wenden tot het Centraal Administratiekantoor Kantoor, Antwoordnummer 1608, 2509
VB Den Haag.
Telefoonnummer 0800 19 25 (gratis).

Contactgegevens

Thuiszorg Rijnstad
Akkerwindestraat 71-K103
Info@thuiszorgrijnstad.nl
026 - 383 59 70

KvK 65645170

Zorgkaart Nederland

Waarom Thuiszorg Rijnstad

De cliënt staat centraal
Uw wensen en behoeften zijn leidend
Wij zijn vooruitstrevend
Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn lid van

check-square-o